نیک پویان - Efficient Mechanics With Active Self Ligation Brackets The Experience Bracket
Efficient Mechanics With Active Self-Ligation Brackets: The Experience Bracket

نیک پویان اولین وبینار تخصصی خود را در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با همکاری کمپانی GC Orthodontics، تحت موضوع :Efficient Mechanics With Active Self-Ligation Brackets The Experience Bracket ارایه کرد.

این وبینار با سخنرانی Dr. Julia Garcia Baeza و Dr. Stefano Troiani در روز پنج‌شنبه بیست و ششم فروردین ساعت ۲۲:۳۰ برگزار شد.

نیک پویان - Efficient Mechanics With Active Self Ligation Brackets The Experience Bracket

در این سخنرانی کلینیکال یک ساعته، ۱۰ تکنیک سازگار، قابل تکرار و کارآمد برای انواع مختلف کیس‌های اکلوژنی بیان شد.

.Keep it simple, get it right